Kategorier
Litt av hvert

Ny IFPI rapport bekrefter fortsatt vinylvekst

IFPI Norges årsrapport - Musikkåret 2014

Slår vi sammen salgstallene fra et par av de største norske forhandlere av vinyl så omsetter de sammen langt mer ny vinyl enn det IFPI hevder er den samlede vinylomsetningen i Norge. Det reelle salget av ny vinyl i Norge tilsvarer sannsynligvis nærmere 10% av den norske strømmeomsetningen, og kan ikke lenger beskrives som en marginal nisje.

Ikke uventet så bekrefter IFPI Norge i sin årsrapport for 2014 at vinylsalget også fortsatt øker her i landet. Mens CD-salget fortsatte å falle sterkt, økte vinylsalget fra 12 millioner i 2013 til 15 millioner i 2014. Ut fra disse tallene utgjør vinylsalget 17% av det fysiske salget av musikk som totalt sett var på 86 millioner i 2014. Strømmeinntektene økte fra 395 til 451 millioner i samme tidsrom, så sett i forhold til dette utgjør vinylsalget fremdeles en liten andel av det totale musikksalget. Enkelte fokuserer gjerne mer på dette forholdet enn veksten, liker å fastslå at vinylsalget er marginalt, og konkluderer kjapt med at formatet er irrelevant i den større sammenhengen. Men la oss se litt nærmere på disse tallene fra IFPI.

Big Dipper i Oslo er en av dem som selger mest vinyl i Norge. Jeg spurte daglig leder Andreas Leine Jakobsen om en kommentar til IFPI sine salgstall for vinyl. Han mente de var alt for lave og anslår at totalsalget av ny vinyl i Norge ligger på et sted mellom 40 og 50 millioner i året. Jakobsen understreker at dette anslaget gjelder salg av ny vinyl i Norge.

IFPI sier selv at deres tall dekker over 90% av musikksalget i Norge, men dette ser ut til å rime dårlig med det faktiske salget av ny vinyl i Norge, som må være langt større enn tallene til IFPI viser. Jeg ser ingen grunn til å tvile på Jakobsen sitt anslag, det er snarere IFPI som har et forklaringsproblem når et par store norske forhandlere av vinyl sammen omsetter langt mer ny vinyl enn det IFPI hevder er den samlede vinylomsetningen i Norge, uten at jeg vil referere spesifikke forhandlere sine tall her. Hvis det reelle salget av ny vinyl i Norge ligger på rundt 45 millioner årlig så tilsvarer dette 10% av det norske strømmemarkedet, og da kan ikke dette lenger sies å være et så marginalt marked som enkelte liker å hevde.

For oss som foretrekker musikk på vinyl er det uansett gledelig at vinylmarkedet fortsatt vokser også her i Norge, selv om den reelle markedsandelen kanskje er vanskelig å fastslå. For vinylkjøperen er imidlertid det stadig økende utvalget av nye vinylutgivelser (og nyutgivelser) langt viktigere enn den totale markedsandelen, og selv om veksten skulle avta i årene framover har vi allerede nådd et bærekraftig vinylmarked som kan stå på egne ben i mange år framover, uavhengig av hvordan det mer turbulente markedet for den digitale musikken utvikler seg.

Fotnote angående det norske strømmemarkedet: IFPI sine tall sier at dette var på 451 millioner i 2014. Inngår Canal Digital sin avtale med WiMP i dette regnskapet? I så fall, hvor stor del av strømmeinntektene kan relateres direkte til den? Dette er kanskje forretningsintern informasjon, men det hadde absolutt vært interessant å kjenne til, for denne type obligatorisk strømmetjeneste-abonnement for mange hundre tusen kunder har vel hatt sitt å si for det norske strømmeeventyret så langt …

Oppdatert 10.07.2015: Platekompaniet melder at vinylsalg vil utgjøre anslagsvis 10% av deres totale omsetning for 2015. Deres totalomsetning for 2014 var 456 sies det her. Hvis bare 3% av dette kommer fra vinyl, utgjør det nesten hele IFPI sitt regnskap for all solgt vinyl i Norge i 2014. Nok en indikasjon på at IFPI sine tall for vinylomsetning er alt for lave.